NEN 2580 – Oppervlakte omzetten in vastgoedwaarde

De NEN 2580 heeft een lange ontstaans- cq. voorgeschiedenis met als meest bekende voorlopers de NEPROM-meetmethode en de NEN 2630. De door projectontwikkelaars vastgelegde, maar alom gehanteerde, NEPROM-meetmethode was min of meer de standaard bij het bepalen van de verhuurbare vloeroppervlakte van commercieel onroerend goed. De zienswijze van de projectontwikkelaars op te verhuren vloerdelen was duidelijk aanwezig.

Niet alleen na afloop van een bouwproject maar ook bij de ontwikkeling van een bouwproject is kennis over de juiste te verhuren vloeroppervlakte relevant. Immers, elke vierkante meter te verhuren vloeroppervlakte vertegenwoordigt een zekere huuropbrengst en daarmee een investeringswaarde. Wordt de meetstaat tijdens de ontwikkeling van een plan opgesteld, dan kan dit extra voordelen opleveren. Vaak is het mogelijk de verhuurbare vloeroppervlakte, en daarmee de huurinkomsten, te vergroten zonder de contouren van het gebouw of de essentie van het plan aan te tasten. De verhouding tussen de bruto en de verhuurbare vloeroppervlakte kan daarmee efficiënter gemaakt worden.

 

Sinds 1991 is de NEN 2580 echter in gebruik. De laatste jaren is duidelijk meer en een bredere interesse ontstaan voor het gebruik van deze norm. Inzicht in de juiste omvang van de te verhuren oppervlakte is voor vele partijen in de vastgoedmarkt namelijk van belang. Naast beleggers en projectontwikkelaars hebben ook makelaars, beheerders en gebruikers baat bij betrouwbare cijfers. Een groot aantal adviesbedrijven (bouwmanagers, bouwkostenadviseurs)  stellen zgn. meetrapporten op waarin de commerciële analyse van het vloeroppervlak van gebouwen is vastgelegd. Voorzien van een certificaat ontstaat een boekwerk dat eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van de revisiestukken van ieder kantoor-, woon,-, winkel of bedrijfsgebouw.

 

Of de NEN 2580 als gevolg van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen inhoudelijk blijft voldoen aan de praktijk wordt voortdurend bewaakt door een normcommissie die onderdeel uitmaakt van NEN Bouw te Delft. Een herziene uitgave van de NEN 2580 is in de maak.

 

Eind 2003 is door een aantal bedrijven, op initiatief van Stevens en Van Dijck, een vereniging opgericht onder de naam “De Vierkante Meter”

 

Leden van de vereniging zijn bedrijven die meetstaten opstellen. Doel van deze vereniging is het koppelen van wederzijdse kennis zodat de kwaliteit van de meetstaten en de meetcertificaten op het allerhoogste niveau gebracht kan worden zowel op nationaal als op Europees niveau.

 

Het ledenbestand bestaat uit inmiddels 20 bedrijven die gezamenlijk een grote expertise in huis hebben. Tijdens de recente ledenvergaderingen is besloten om drie werkcommissies in te stellen, te weten (1) meetkwaliteit, (2) Europese normering en (3) winkeloppervlakten. Een website is in ontwikkeling.

 

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, uiteraard mits men voldoet aan de criteria die daarvoor gelden. Nieuwe leden ontvangen na betaling van entreegeld en contributie een handboek met praktijkvoorbeelden en uitleg van de norm zoals deze door leden gedeeld worden. Informatie is te verkrijgen bij de secretaris: (secretaris@verenigingdevierkantemeter.nl).

 

Vereniging De Vierkante Meter