DE VERENIGING

Vereniging De Vierkante Meter is in 2003 opgericht en heeft zich gaande weg ontwikkeld tot een organisatie die beoogt:
 • De eenduidigheid van metingen conform NEN 2580 en opvolgen de normen te bevorderen;
 • De kwaliteit van metingen en meetrapporten te verbeteren;
 • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zoals:

 • Het uitwisselen van ervaringen,
 • Afgevaardigden van leden zitting te laten nemen in de begeleidingscommissie NEN 2580, of opvolgende begeleidingscommissie(s)
 • Het zijn van gesprekspartner met marktpartijen met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktemetingen of daaraan gerelateerde onderwerpen,
 • Het aanbieden van een professionele ondersteuning bij problemen omtrent de interpretatie van de NEN 2580 en opvolgende normen. Hiertoe worden de zogenaamde grijze gebieden vastgesteld en kenmerkende

 • praktijkvoorbeelden. Deze grijze gebieden worden in de normcommissie besproken ten einde tot verbetering van de normering te komen;
 • Het ontwikkelen en exploiteren van een website over de NEN 2580 en opvolgende normen;
 • Overleg te voeren op Europees niveau om te komen tot één Europese norm;
 • Het signaleren van (inter)nationale ontwikkelingen;
 • Alle wettelijke middelen, die voor het bereiken van het doel nuttig kunnen worden geacht in te zetten.

De vereniging houdt hiertoe gemiddeld vier keer per jaar, op doorgaans een vrijdagochtend vergadering, alsmede in het voorjaar een jaarvergadering. De vergaderingen duren circa twee en een half uur. De locatie is steeds een andere. De vergadering wordt gehouden: bij een van de leden die hiervoor aan de beurt is dan wel zich hiervoor heeft aangeboden.