ORGANISATIESTRUCTUUR

Op dit moment bestaat de organisatie uit een bestuur en uit leden. De vereniging kent kent op dit moment circa 25 lid-bedrijven die meetstaten vervaardigen conform NEN 2580. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en de begunstigers. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De vereniging is thans met één lid én vertegenwoordigd in de Normcommissie inzake onroerende zaken en oppervlakte en inhoudsbepaling. Enkele leden die wegens pensionering of om andere redenen na vele jaren afscheid genomen hebben van de vereniging zijn benoemd tot erelid. De vereniging heeft naast Statuten een Huishoudelijk Reglement (HHR), waarin de organisatiestructuur, taken en bevoegdheden, en vervanging van het bestuur en de bestuursleden zijn beschreven. Ook de doelstellingen van de vereniging en diverse zaken m.b.t. het voorbereiden, en houden van vergaderingen, de verslaglegging maken deel uit van het Huishoudelijk Reglement, evenals de wijze waarop een bedrijf lid kan worden van de vereniging en haar lidmaatschap kan beëindigen.